PRIVACY OVEREENKOMST

N-ything Design respecteert en verwerkt uw persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier, indien u een overeenkomst met N-ything Design sluit, gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan N-ything Design verstrekt.

N-ything Design verwerkt de volgende gegevens:

 • van bezoekers, die een bericht sturen via het contactformulier op onze website, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen;
 • van klanten die een product- en/of dienstverlening overeenkomen met N-ything Design, verzamelen wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele zakelijke aanverwante gegevens zoals Kamer van Koophandel en BTW nummer.
 • Van klanten die een website of online producten bestellen verzamelen wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele zakelijke aanverwante gegevens zoals Kamer van Koophandel en BTW nummer. Aanvullende verzamelen wij server-, ftp gegevens, het ip-adres t.b.v. een optimale dienstverlening.
 • Van klanten die een product- en/of dienstverlening aanschaffen van N-ything Design, verwerken wij tevens Bank (IBAN, BIC, SWIFT) gegevens.
 • Van bezoekers van Social Media, die een bericht sturen via social media contact kanalen, bewaren wij de accountnaam om contact te leggen.
 • Wanneer u gebruik maakt van onze website, gebruiken wij mogelijk gegevens betreffende uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website. Deze gegevens worden verzameld middels zogeheten cookies. Meer informatie vind u in ons meegezonden Cookie beleid. De verkregen gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Grondslag en doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt?

N-ything Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast gebruikt N-ything Design uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.
Wij kunnen gegevens overdragen aan derde partijen om ons in onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers, applicatieproviders, ICT beheer en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken. Dergelijke derde partijen zullen in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van N-ything Design handelen en de privacy verklaring in acht nemen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Met hen is middels een verwerkersovereenkomst, conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG wetgeving), hoe wordt omgegaan de verstrekking van de persoonsgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

N-ything Design verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hiertoe verplicht op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit. Ook met het oog op het uitvoeren van een overeenkomst met een klant en het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld direct-marketing-activiteiten, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze belangen, kunnen wij gegevens aan derden verstrekken, zoals onderzoeksbureaus, partijen die helpen bij de ontwikkeling van onze producten en dienstverleners, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.
Verder zullen door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
N-ything Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren / opdrachten uit te voeren / werkzaamheden te kunnen verrichten, waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaarplicht: fiscaal boekjaar + aangifte termijn + uitstel + wettelijke 7 jaar bewaartermijn).
Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Recht op inzage persoons gegevens
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt ons verzoeken deze te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@n-ythingdesign.nl. N-ything Design reageert binnen één maand op uw verzoek.

Beveiliging van uw gegevens
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Uw gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De website van N-ything Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen, al dan niet werkzaam bij derden, die namens N-ything Design van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid binnen onze administratie;
 • Software en data worden beveiligd middels beschermingssoftware en firewalls;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan je verzoek. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.